Stáž ve výzkumné skupině – geografie

Stáž ve výzkumném týmu URRlab / Internship in the URRlab research team

Garant: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Stáž ve výzkumném týmu spočívá v aktivní účasti studenta na výzkumné činnosti týmu. Studenti se účastní pracovních schůzek, stínují práce výzkumníků a podílejí se na technických, administrativních a výzkumných činnostech týmu. Student si může vybrat z nabídky činností zahrnujících sběr dat, správu dat, analýzu dat v prostředí tabulkových a databázových softwarů, analýzu kvalitativních dat, GIS analýzu, kartografické práce, rešeršní práce a práce s literaturou, pomoc s editací kartografických, grafických a textových výstupů,  úpravu prezentací a přednášek v prostředí moodle, webové prezentace. Většina aktivit je spojena s prací na  výzkumných projektech řešitelského týmu (jejich aktuální seznam a obsah jsou k dispozici na http://urrlab.cz/cs/projekty).

 

Výzkumný tým Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Garant: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

Semestr: možné realizovat v zimním i letním semestru

Max. počet účastníků/rok: 5-10

Více informací k dispozici zde: https://geografickevzdelavani.cz/GEOVZ-1.html.

Anotace: Odborná stáž ve výzkumném centru GEEN nabízí studentům možnost nahlédnout do činnosti výzkumníků a pedagogů, zapojit se do ní a rozvinout své dovednosti v oblasti výzkumu, výuky či organizace činností v akademickém prostředí. Výzkum v oblasti geografického a environmentálního vzdělávání se zaměřuje např. na dosaženou úroveň geografické gramotnosti (či jejích dílčích aspektů) a na faktory ovlivňující kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu v národním i mezinárodním kontextu. Sledujeme proto geografické znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty, názory, přesvědčení určitých aktérů vzdělávacího procesu: žáků, učitelů, vysokoškolských studentů učitelského zaměření, rodičů či laické veřejnosti. Zajímá nás rovněž relevantnost prostředků geografického vzdělávání (národní a školní kurikulární dokumenty, učebnice, atlasy a další studijní a výukové podpory) a způsob vzdělávání (např. účinnost různých metod a forem výuky) vč. způsobu hodnocení tohoto procesu a jeho výsledků. Absolvování stáže předpokládá zapojení do výzkumu, a to buď realizací vlastní výzkumné sondy malého rozsahu či aktivní participací na výzkumných projektech týmu. Studenti se zapojí do pracovních schůzek týmu, budou stínovat práci výzkumníků a podílet se na technických, administrativních a výzkumných činnostech týmu. Druhou možností je zaměření stáže více na výuku a zapojení se do podpory pedagogické činnosti členů týmu.

 

Výzkumný tým hydrologie

Garant: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.