Ochrana vod a přírody v praxi

Garant: Mgr. Michal Pravec

Kurz posluchače seznamuje s tím, jak se v běžné praxi uskutečňuje ochrana vod a přírody v Evropě i u nás. Představí stěžejní legislativní dokumenty na evropské i národní úrovni, které dominantně ovlivňují ochranu vod a ochranu přírody. Dále se posluchač seznámí se současnými trendy v ochraně vod a přírody jako jsou např. plány povodí, moderní způsoby ochrany před povodněmi, ochrany před vodní erozí, význam a dopady biologických hodnocení, hodnocení NATURA a dále s nejaktuálnějšími problémy v ochraně vod a přírody. Součástí kurzu budou přednášky, diskuse, simulace úkolů z praxe a 1 terénní cvičení, jehož součástí bude zpracování biologického hodnocení vlivu stavby na rostliny a živočichy. Kurz také umožní posluchačům vytvořit si představu o možnostech sebeuplatnění v praxi. Přednáška je určena pro okruh studentů s aktivním zájmem o praktickou ekologii. Kurz nepostihuje všechny oblasti v ochraně vod a přírody, ale zejména ty, které spolu úzce souvisí.

Pro detailní sylabus klikněte zde.