Katedra organické chemie

Syntéza fluorescenčních a jiných sond a jejich následné využití pro stanovení specifických aspektů oxidativního stresu v modelových organismech
Garant: RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.
Vhodné pro studijní programy: Chemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace: jiri.misek@natur.cuni.cz

Anotace:
Náplní stáže bude syntéza fluorescenčních a jiných sond a jejich následné využití
pro stanovení specifických aspektů oxidativního stresu v modelových organismech. Student se během stáže seznámí s organickou syntézou a stanovením fotofyzikálních vlastností připravených sloučenin. Dále využije připravené sondy při biochemických experimentech in vitro i in vivo.

Syntéza přírodních látek z rostlin čeledi vranečkovitých
Garant: Dr. Lukáš Rýček, M.Sc.
Vhodné pro studijní programy: Chemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace: lukas.rycek@natur.cuni.cz

Anotace:
Předmět je určen studentům bakalářského studia, zejména v jeho rané fázi (nejlépe druhý ročník studia). Cílem předmětu je seznámení se s praxí ve výzkumné laboratoři organické chemie a příprava na praktickou část bakalářské práce. Náplní předmětu je tedy provádění literárních rešerší, provádění syntéz, purifikace a analýza získaných produktů. Konkrétní témata prací budou stanovena po diskusi s vedoucím výzkumné skupiny a budou se týkat aktuálních projektů běžících v rámci výzkumné skupiny.

Syntéza derivátů cyklodextrinů a vícenásobně permanentně nabitých sloučenin využitelných pro přípravu nových materiálů
Garant: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Vhodné pro studijní programy: Chemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace: jindrich.jindrich@natur.cuni.cz

Anotace:
V rámci stáže se student seznámí se základními metodami organické syntézy i se specifickými metodami syntézy derivátů cyklodextrinů a vícenásobně permanentně nabitých sloučenin využitelných pro přípravu nových materiálů. Součástí práce bude také vyhledávání reakcí a potřebné literatury v databázích, charakterizace sloučenin pomocí NMR a MS metod a vedení odpovídající dokumentace.

Syntéza funkčních chirálních polyaromatických sloučenin
Garant: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Vhodné pro studijní programy: Chemie, KATA, Medicinální chemie
Doporučený ročník studia: druhý
Bližší informace: martin.kotora@natur.cuni.cz

Anotace:
V rámci projektu se student/ka  seznámí se základními metodami výzkumné práce v organické laboratoři, která zahrnuje nejen jak experimentální, tak teoretické metody organické chemie a syntézy. Součástí práce bude i zpracování dat.  Konkrétně bude pozornost zaměřena na přípravu a reakce inherentně chirálních paracyklofanů a od nich odvozených chirálních aromatických sloučenin obsahujících prvek planární chirality.