Územní plán pro negeografy

Garant: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

Předmět rozšiřuje pohled na jeden z hlavních nástrojů územního rozvoje
– územní plánování. Studenti se seznamují s postupy přípravy,
projednání a vydávání jednotlivých územně plánovacích dokumentů a s
možnostmi uplatnění jednotlivých typů připomínek a stanovisek k
návrhům územně plánovacích dokumentů. Součástí kursu je i podrobná
diskuze postavení jednotlivých orgánů územního plánovaní v procesu
vzniku a projednávání dokumentace. Závěrečná část představí moderní
přístupy a evropské trendy k územnímu rozvoji a upozorní na
potenciální konflikty při usměrňování rozvoje lokality a větších
územních celků.

Úspěšné absolvování předmětu umožní studentům se lépe orientovat v
procesech řízení a usměrňování územního rozvoje a pochopit mechanismy
rozvoje sídel.

Více informací k sylabu naleznete zde.